SCIE media statement

Aelod Cymreig newydd i fwrdd SCIE

15 Rhagfyr 2011

Mae Mario Kreft MBE, Prif Weithredwr Fforwm Gofal Cymru (FfGC), wedi ei apwyntio'n gynrychiolydd dros Gymru ar Fwrdd y  Sefydliad er Rhagoriaeth mewn Gofal Cymdeithasol (Social Care Institute for Excellence, SCIE),  sefydliad sydd â'i ganolfan yn Llundain.

Cyhoeddwyd yr apwyntiad gan Gadeirydd ymddiriedolwyr SCIE, Allan Bowman, sydd wedi estyn croeso brwd i Mario.

Mae Mario wedi bod yn darparu gofal preswyl a chartref yng Nghymru ers 25 mlynedd. Fe'i anrhydeddwyd gan y Frenhines yn gynharach eleni, pan gafodd MBE am ei wasanaeth i ofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Dywed Mario:

Rydw i wrth fy modd fy mod wedi fy apwyntio i gynrychioli Cymru ar Fwrdd SCIE. Mae SCIE yn estyn cymorth i'r sector gofal cymdeithasol ar hyd a lled Prydain, ac rydw i'n edrych ymlaen i roi llais i farn pobl sy'n darparu a derbyn gofal yng Nghymru. Mae'n gyfnod pwysig ar ofal cymdeithasol yng Nghymru ac rydw i'n edrych ymlaen yn eiddgar at gael chwarae rhan flaenllaw ar fwrdd SCIE.

Mae Mario wedi gweithredu'n helaeth yn wirfoddol, yn cynnwys fel Is-gadeirydd Cymdeithas Cartrefi Gofal Cenedlaethol. Gadawodd y gymdeithas honno ym 1993 i ganolbwyntio ar ei waith gwirfoddol yng Nghymru. Mae ei lwyddiannau yma yn cynnwys cydsefydlu Fforwm Gofal Cymru, sefydlu'r sefydliad gofal arobryn Pendine Park yn Wrecsam a Chadeirio Gwobrau Blynyddol Gofal Cymru.

Dywed Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol Cymru:

Ar ôl gweithio yn y sector gofal am 25 mlynedd, bydd Mario yn dod ag arbenigedd a phrofiad mawr i Fwrdd SCIE. Mae ei ymroddiad a'i gyfraniad enfawr at y sector annibynnol yma yng Nghymru yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo. Mae ei waith yn gwella gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi bod yn ddylanwadol iawn, yn enwedig wrth hybu materion yn ymwneud â datblygu a chydnabod rôl y gweithlu gofal cymdeithasol. Rydw i'n croesawu'r apwyntiad hwn yn fawr iawn.

Cyd-destun Polisi

Ar 30 Tachwedd 2010, cyhoeddodd y Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru adroddiad ar y ffyrdd y gall gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol ddiwallu anghenion pobl Cymru dros y degawd nesaf. Bwriad hyn, a gwaith arall a ddigwyddodd, oedd darparu'r cefndir ar gyfer papur Gwyn a fydd yn cael ei gynhyrchu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2011. Roedd cyflwyno meini prawf cyffredin ar gyfer gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau cysondeb a chydraddoldeb gofal ar hyd a lled Cymru ymhlith yr argymhellion. Mae tua 150,000 o bobl yn derbyn rhyw fath o ofal cymdeithasol yng Nghymru pob dydd, a bydd mwy yn dibynnu ar wasanaethau o'r fath, neu yn perthyn i rywun sy'n ddibynnol arnynt, wrth i'r nifer o bobl hyn a phlant y gofelir amdanynt gynyddu. Bydd y newidiadau demograffig hyn yn effeithio'n fawr ar y cyd-destun y bydd gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio o'i fewn dros y degawd nesaf.

Cyswllt Cyfryngau

Nodiadau i olygyddion

Ffigurau Demograffig, Newid Cymdeithasol a Statws Iechyd yng Nghymru